Czas trwania: 2 lata
Tryb nauczania: zaoczny

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji to pracownik zajmujący się pracami związanymi z gromadzeniem dokumentacji i rozpowszechnianiem informacji w różnych departamentach instytucji prywatnych, przedsiębiorstw i organizacji rządowych. Specjalista ten uczestniczy w przygotowywaniu raportów i protokołów posiedzeń, projektów aktów administracyjnych i umów cywilnoprawnych, a także gromadzi i przetwarza różne statystyki.


Technik administracji planuje i organizuje spotkania, konferencje, prowadzi podstawową ewidencję księgową, planuje wydatki i przychody oraz zarządza majątkiem.

  • Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata) w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych - dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji EKA.01.

  1. Wykonywania prac biurowych w jednostce administracji.

2. Udzielania informacji pracownikom oraz klientom.

3. Kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji.

4. Sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań.

5. Udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

6. Prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników.

7. Sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami.

8. Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji.

9. Przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

PERSPEKTYWY
ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako sekretarze, administratorzy, koordynatorzy, specjaliści ds. rekrutacji, asystenci kierowników, kierownicy projektów w organach administracji publicznej i administracji specjalnej, samorządu terytorialnego – w urzędach administracji miejskiej i gminnej, w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządach gospodarczych, w przedsiębiorstwach, w organach organizacji społecznych oraz w oficjalnych instytucjach.

NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów, ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice, ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Na etapie rejestracji

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

«PER ASPERA»

SZKOŁA POLICEALNA

W BIELSKU-BIAŁEJ:


Na etapie rejestracji

Teл/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sek.peraspera@gmail.com

«ALTA»

SZKOŁA POLICEALNA

W CZĘSTOCHOWIE:

Na etapie rejestracji

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.alta@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.
RSPO GLIWICE (w trakcie rejestracji)
RSPO BIELSKO-BIAŁA (w trakcie rejestracji)
RSPO CZĘSTOCHOWA (w trakcie rejestracji)