Czas trwania: 1,5 roku
Tryb nauczania: zaoczny

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
BPO. 01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest specjalistą odpowiedzialnym za przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku) w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem.
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych — dyplom kształcenia zawodowego.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ

Podczas szkolenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu określania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego poprzez oddziaływania chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychologiczne, a także uczą się monitorowania stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Uczniowie zdobywają umiejętności doradzania w zakresie aktualnych przepisów BHP oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jedną z ważnych umiejętności tego zawodu jest ustalanie okoliczności, przyczyn i skutków wypadków, przygotowywanie środków zapobiegawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY REALIZOWANE SĄ W SZKOLE?

  • Podstawy prawa pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności potrzebni są prawie we wszystkich przedsiębiorstwach,
a także we wszystkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:

Adres: Katowice, Mielęckiego 10/607

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice, ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: Gliwice, ul. Rubinowa 16 a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

«PER ASPERA»

SZKOŁA POLICEALNA

W BIELSKU-BIAŁEJ:


Adres: Bielsko Biała, ul. Filarowa 52

Teл/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sek.peraspera@gmail.com

«ALTA»

SZKOŁA POLICEALNA

W CZĘSTOCHOWIE:

Adres: Częstochowa,
ul. Św. Augustyna 3/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.alta@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.
RSPO GLIWICE (w trakcie rejestracji)
RSPO BIELSKO-BIAŁA (w trakcie rejestracji)
RSPO CZĘSTOCHOWA (w trakcie rejestracji)