Tryb nauczania: stacjonarny
CZAS TRWANIA: 2 LATA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Terapeuta zajęciowy musi planować, organizować i prowadzić indywidualną i grupową pracę z pacjentem. Specjalista powinien starać się motywować osoby z niepełnosprawnościami do udziału w terapii, rehabilitacji i leczeniu.

Zadanie polega na prowadzeniu dobrze dobranej terapii zajęciowej, która pomaga uczestnikom odnaleźć się w życiu publicznym i daje im szansę na usamodzielnienie się. Zajęcia nastawione są zazwyczaj na integrację ciała i umysłu, dzięki czemu terapeuta nie tylko dba o rozwój fizyczny pacjenta, ale również zapewnia mu wsparcie psychologiczne.
  • Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata) w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę co tydzień zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych - dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji MED.13.

1) Budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;

2) Rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;

3) Planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;

4) Organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) Ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w sanatoriach, hospicjach, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji, szpitalach, klubach seniora.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.