Czas trwania: 2 lata
Tryb nauczania: zaoczny

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających
rozwój dziecka
Opiekunka dziecięca (niania) to osoba, która wykonuje prace związane z opieką nad dzieckiem, dba o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój psychomotoryczny.

Absolwenci naszej szkoły, po przejściu wiedzy teoretycznej i przygotowaniu praktycznym, mogą planować i organizować pracę w zakresie opieki, wychowania i edukacji dzieci zdrowych i chorych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Opiekunka dziecięca opiekuje się dziećmi do 4 roku życia.
  • Kształcenie trwa 4 semestry (2 lata) w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych - dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji SPO.04.

1. Planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2. Pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3. Prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4. Promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w żłobkach, przedszkolach,
domach dziecka, wychowankach szpitali dziecięcych, placówkach oświatowych
i opiekuńczych, klubach dziecięcych oraz sprawować prywatną opiekę domową.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.