Czas trwania: 1,5 roku
Tryb nauczania: stacjonarny

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY
MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych
i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  • Szkolenie trwa 3 semestry (1,5 roku) w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę co tydzień zgodnie z harmonogramem.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który przeprowadza OKE (Okręgowa komisja egzaminacyjna).
  • Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów państwowych — dyplom kształcenia zawodowego.

ZADANIA ZAWODOWE:

Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji MED.14.

1. Rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2. Świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3. Doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4. Współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5. Wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6. Wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;

7. Wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8. Wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9. Asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci specjalności Opiekun Medyczny mogą znaleźć pracę w szpitalach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, pozarządowych placówkach zdrowia, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy społecznej w fundacjach i stowarzyszeniach pracujących z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Specjalność należy do grupy zawodów międzynarodowych i może być wykonywana zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
WAŻNE ZMIANY!

Zmiany w systemie szkolenia opiekunów medycznych, które weszły w życie 01.09.2021, obejmują:
1) Zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej według zawodu z «MED.03. Świadczenie usług w zakresie opieki nad chorymi i niesamodzielnymi» na «MED.14. Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki i kurateli nad chorymi i osobami niesamodzielnymi».
2) Wydłużenie okresu studiów do 3 semestrów (1,5 roku).
3) Zmieniono formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne – zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele co tydzień zgodnie z harmonogramem.
Opiekun medyczny — rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze.

Opiekun medyczny ma również prawo asystować personelowi medycznemu w trakcie leczenia, udzielać wsparcia osobom chorym i niesamodzielnym bez względu na wiek, podejmować czynności pielęgnacyjne, pielęgnacyjne i higieniczne na rzecz swoich podopiecznych.
NASZE KONTAKTY
GŁÓWNE BIURO
TELEFON
+48 785 777 415
E-MAIL
sekretariat.scem@gmail.com
ADRES
ul. Mielęckiego 10/607,
Katowice 40-013
SZKOŁY
ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
SZKOŁA POLICEALNA
W CHORZOWIE:
Adres: 41-500 Chorzów,
ul. ks. Jana Gałeczki 61

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 167

E-mail: sekretariat.scem@gmail.com

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

SZKOŁA POLICEALNA

W MYSŁOWICACH:

Adres: Mysłowice,

ul.Starokościelna 4/7

Tel/Viber/WhatsApp: +48 781 555 162

E-mail: myslowice.scem@gmail.com

«INTELIGO»
SZKOŁA POLICEALNA
W GLIWICACH:

Adres: 44-121 Gliwice,
ul. Rubinowa 16a

Tel/Viber/WhatsApp+48 785 777 709

E-mail: inteligo.sek@gmail.com

NASZE ODDZIAŁY
Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.